Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«Сахновщинський навчально-реабілітаційний центр»

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

 Закон України від 18.12.2018 року  №2657-VIII 

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)

Наказ МОНУ від 28.12.2019 року №1646 

Порядок реагування на випадки булінгу (цькування)

Подання заяви (повідомлення) про випадки булінгу (цькування)

 1. Здобувачі освіти, працівники та педагогічні працівники, батьки/законні представники та інші учасники освітнього процесу, яким стало відомо про випадки булінгу (цькування), учасниками або свідками якого стали, або підозрюють його вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб зобов’язані повідомляти директора Центру або, в разі її відсутності, уповноважену особу з питань запобігання та протидії булінгу (цькування).
 2. Розгляд та неупереджене з’ясування обставин випадків булінгу (цькування) здійснюється відповідно до поданих заявниками заяв про випадки булінгу (цькування) (далі – заява).
 3. Прийом та реєстрацію поданих заяв (зразок додається) або повідомлень здійснює особисто директор Центру.
 4. Повідомлення можуть бути в усній та (або) письмовій формі, в тому числі із застосуванням засобів електронної комунікації.
 5. Заяви (повідомлення) реєструються в окремому журналі реєстрації заяв про випадки булінгу (цькування).
 6. Датою подання заяв (повідомлень) є дата їх прийняття.
 7. Директор Центру у разі отримання заяви (повідомлення) про випадок булінгу (цькування) невідкладно у строк, що не перевищує однієї доби, повідомляє територіальний орган Національної поліції України, принаймні одного з батьків або інших законних представників малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування).
 8. За потреби викликає бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги для надання екстреної медичної допомоги.
 9. Повідомляє службу у справах дітей з метою вирішення питання щодо соціального захисту малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування), з’ясування причин, які призвели до випадку булінгу (цькування) та вжиття заходів для усунення таких причин.
 10. Повідомляє центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з метою здійснення оцінки потреб сторін булінгу (цькування), визначення соціальних послуг та методів соціальної роботи, забезпечення психологічної підтримки та надання соціальних послуг.
 11. Скликає засідання комісії з розгляду випадку булінгу (цькування) (далі – комісія) не пізніше ніж упродовж трьох робочих днів з дня отримання заяви або повідомлення.

Розгляд заяв (повідомлень) про випадки булінгу (цькування)

 1. Розгляд заяв (повідомлень) про випадки булінгу (цькування) здійснює комісія з розгляду випадку булінгу (цькування) (далі – комісія), склад якої затверджує наказом директор Центру (наказ №36 від 17.03.2020 року «Про створення комісії з розгляду випадків булінгу (цькування)»).
 2. Комісія складається з голови, заступника голови, секретаря та не менше ніж п’яти її членів. До складу комісії входять педагогічні працівники, у тому числі практичний психолог та соціальний педагог Центру, представник служби у справах дітей (за згодою) та представник районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою).

До участі в засіданні комісії за згодою залучаються батьки/законні представники малолітніх або неповнолітніх сторін булінгу (цькування), а також можуть залучатися сторони булінгу (цькування), представники інших суб’єктів реагування на випадки булінгу (цькування) в закладах освіти.

Головою комісії є директор Центру.

Комісія виконує свої обов’язки на постійній основі.

 1. До завдань комісії належать:

– збір інформації щодо обставин випадку булінгу (цькування), зокрема пояснень сторін булінгу (цькування), батьків або інших законних представників малолітніх або неповнолітніх сторін булінгу (цькування); висновків практичного психолога та соціального педагога (за наявності) закладу освіти; відомостей служби у справах дітей та центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; експертних висновків (за наявності), якщо у результаті вчинення булінгу (цькування) була завдана шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого; інформації, збереженої на технічних засобах чи засобах електронної комунікації (Інтернет, соціальні мережі, повідомлення тощо); іншої інформації, яка має значення для об’єктивного розгляду заяви;

– розгляд та аналіз зібраних матеріалів щодо обставин випадку булінгу (цькування) та прийняття рішення про наявність/відсутність обставин, що обґрунтовують інформацію, зазначену у заяві.

 1. Комісія у своїй діяльності керується чинним законодавством України та забезпечує дотримання вимог Законів України «Про інформацію», «Про захист персональних даних».
 2. Формою роботи комісії є засідання, які проводяться у разі потреби. Дату, час і місце проведення засідання комісії визначає її голова.
 3. Рішення з питань, що розглядаються на засіданні комісії, приймаються шляхом відкритого голосування більшістю голосів від затвердженого складу комісії. У разі рівного розподілу голосів голос голови комісії є вирішальним.
 4. Під час проведення засідання комісії секретар комісії веде протокол засідання комісії.
 5. Голова комісії доводить до відома учасників освітнього процесу рішення комісії згідно з протоколом засідання та здійснює контроль за його виконанням.
 6. Строк розгляду комісією заяви (повідомлення) про випадок булінгу (цькування) в закладі та виконання нею своїх завдань не має перевищувати десяти робочих днів із дня отримання заяви (повідомлення) директором Центру.

Зразки заяв