Діяльність піклувальної ради


ПОЛОЖЕННЯ про піклувальну раду Комунального закладу «Сахновщинський навчально-реабілітаційний центр» Харківської обласної ради

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Відповідно до пункту 65 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року року № 45 “Про затвердження Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу”, в закладі за рішенням загальних зборів створюється піклувальна рада.

2. Піклувальна рада – це орган самоврядування, який формується з представників органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій школи, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи закладу.

3. У своїй роботі піклувальна рада керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту” та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність навчальних закладів системи освіти, цим Положенням.

ІІ. МЕТА, ЗАВДАННЯ І ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІКЛУВАЛЬНОЇ РАДИ

1.Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

2.Основними завданнями піклувальної ради є:

– співпраця з органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у закладі.

– сприяння зміцненню навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної та оздоровчої бази Центру;

– сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу;

– організація дозвілля (конкурси, вечори, спортивні змагання та інше) оздоровлення учнів та працівників Центру;

– сприяння створенню та раціональному використанню фонду загальнообов’язкового навчання;

– сприяння виконанню чинного законодавства щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;

– запобігання дитячій бездоглядності, сприяння працевлаштуванню випускників Центру;

– спрямування творчої праці працівників та учнів;

– всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів та Центром;

– сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально- виховного процесу.

ІІІ. СТВОРЕННЯ ПІКЛУВАЛЬНОЇ РАДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЇЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Піклувальна рада створюється за рішенням загальних зборів або ради закладу.

2. Піклувальна рада формується у складі її осіб з представників органів місцевого самоврядування підприємств установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

3. Піклувальна рада, при потребі, може створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх заміняють, представники учнівського самоврядування.

4. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах (конференції) шляхом голосування простою більшістю голосів.

5. Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

6. В разі вибуття члена піклувальної ради на загальних зборах колективу обирається інша особа.

7. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на засіданні ради з числа членів піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради обирається також заступник та секретар.

8. Голова піклувальної ради :

– скликає, планує і координує роботу піклувальної ради;

– готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

– визначає обов’язки заступника, секретаря та інших членів ради;

– представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

9. Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік. Засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більш її членів.

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

10. Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

11. Рішення піклувальної ради в 7 – денний термін доводяться до відома колективу, батьків та громадськості, їх виконання організовується членами піклувальної ради.

12. Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди директора закладу.

IV. ПРАВА ПІКЛУВАЛЬНОЇ РАДИ

Піклувальна рада має право :

– вносити на розгляд органів місцевого самоврядування, директора Центру, загальних зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної оздоровчої бази;

– сприяти залученню додаткових джерел фінансування закладу;

– вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази;

– сприяти стимулюванню творчої праці працівників та учнів закладу;

– брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку.