Дистанційна освіта

Початкові класи

1    2               

Старші класи

5            7    8    9    10

____________________________________________________________________________

 

Наказ МОН від 08.09.2020 №1115 Про деякі питання дистанційного навчання


Методичні рекомендації щодо  здійснення дистанційного освітнього процесу

 КЗ «Сахновщинський НРЦ» ХОР

Відповідно до Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної освіти (далі положення),  затвердженого наказом Міністерства   освіти і науки України від 08.09.2020 № 1115, визначено механізм забезпечення  учасників освітнього процесу дистанційною формою проведення навчальних занять,  а також використання технологій дистанційного навчання під час організації здобуття освіти за різними формами.

Організація дистанційного навчання у Центрі має  забезпечувати можливість реалізувати право  дітей на якісну та доступну освіту відповідно до їх здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей та досвіду, незалежно від віку, місця проживання чи перебування, стану здоров’я, інвалідності, соціального і майнового стану, інших ознак і обставин, у тому числі тих, які об’єктивно унеможливлюють відвідування  Центру. Дистанційне навчання здійснюється відповідно до освітньої програми   Центру.

Педагогічні працівники, користуючись академічною свободою, можуть самостійно обирати форми, методи і засоби дистанційного навчання.

Організація освітнього процесу має забезпечувати регулярну та змістовну взаємодію суб’єктів дистанційного навчання з використанням форм індивідуальної та колективної навчально-пізнавальної діяльності учнів, а також здійснення ними самоконтролю.

Отримання навчальних матеріалів, спілкування між суб’єктами дистанційного навчання під час навчальних та корекційно-розвиткових занять, консультацій, що проводяться дистанційно, забезпечується передачею відео-, аудіо-, графічної та текстової інформації в синхронному або асинхронному режимі.

Педагогічні працівники самостійно визначають режим (синхронний або асинхронний) проведення окремих навчальних занять. При цьому не менше 30 відсотків навчального часу, передбаченого освітньою програмою  Центру, організовується в синхронному режимі (решта навчального часу організовується в асинхронному режимі).

Для учнів, які не можуть взяти участь у синхронному режимі взаємодії з поважних причин (стан здоров’я, відсутність доступу (обмежений доступ) до мережі Інтернет або технічних засобів навчання, зокрема дітей із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, багатодітних, малозабезпечених сімей тощо),  педагогічні працівники забезпечують використання інших засобів комунікації, доступних для учнів (телефонний, поштовий зв’язок тощо).

Учителі та вихователі Центру забезпечують регулярне відстеження результатів навчання учнів, а також надання їм підтримки в освітньому процесі (за потреби).

Оцінювання результатів навчання учнів проводяться за видами оцінювання, визначеними спеціальними законами, і відповідно до критеріїв, визначених МОН України. Оцінювання результатів навчання учнів може здійснюватися очно або дистанційно з використанням можливостей інформаційно-комунікаційних (цифрових) технологій, зокрема відеоконференц-зв’язку.

Облік навчальних занять і результатів навчання учнів під час дистанційного навчання здійснюється відповідно до законодавства (у класному журналі, свідоцтвах досягнень).

Організація освітнього процесу під час дистанційного навчання здійснюється з дотриманням вимог законодавства про освіту, захист персональних даних, а також санітарних правил і норм (щодо формування розкладу навчальних занять, рухової активності, вправ для очей, безперервної тривалості навчальної діяльності з технічними засобами навчання, тривалості виконання завдань для самопідготовки у позанавчальний час).

Дистанційне навчання організовується для учнів, які не мають медичних протипоказань до занять із комп’ютерною технікою.

Додаткові психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові заняття   з використанням технологій дистанційного навчання можуть проводитися   для  дітей з особливими освітніми потребами за погодженням з батьками учнів.

Проведення   таких занять   здійснюється  з урахуванням індивідуальних потреб і можливостей особи з особливими освітніми потребами.

Графік проведення   додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять із використанням технологій дистанційного навчання затверджується адміністрацією Центру.

Педагогічні працівники, які організовують дистанційне навчання, мають підвищувати свою кваліфікацію щодо використання інформаційно-комунікативних (цифрових) технологій в освітньому процесі шляхом формальної (за типовою програмою підвищення кваліфікації),  неформальної або інформальної освіти в порядку, визначеному законодавством.

Погоджено на засіданні педагогічної ради
від 12.10.2020 протокол №7
 

У разі виникнення питань щодо виконання завдань

звертатися у вайбер-чати вчителів-предметників

Початкові класи

1   2   3   4 

Старші класи

5-А   5-Б   6   7   8   9

1   2   3   4   5   6   7   8   9